Hopp til innhold

Byggteknisk

Vi er eksperter på vedlikehold og oppgradering av bygninger og uteareal, og leverer administrative tjenester fra start til slutt i alle typer prosjekt.

BORI Byggteknisk har solid kompetanse og lang erfaring fra alle faser i en rehabiliterings- eller byggprosess. Vi kan hjelpe til med både planlegging og gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering. Vi hjelper deg gjerne med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen, vurdere skader eller feil på byggverk og generell byggteknisk rådgivning. I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer, kan vi prosjektere, koordinere med entreprenør og ta oss av prosjektledelsen.

Vi tilbyr også skreddersydde nettbaserte verktøy som gjør det enklere for styret å følge opp kravene til HMS og planlegge vedlikeholdsarbeidet i borettslaget eller sameiet. Les mer om våre byggtekniske tjenester i menyen nedenfor.

Prosjektledelse

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Erfaringsmessig medfører vedlikeholdsarbeider som utføres for sent store ekstrakostnader og unødig store følgeskader. Teknisk avdeling kan bidra med assistanse til systematisk vedlikehold av og i eksisterende bygningsmasse. Vi hjelper dere i alle faser i byggeprosessen, fra før byggestart og frem til overtagelse.I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer, kan vi prosjektere, koordinere med entreprenør og ta oss av prosjektledelsen.

Vi kan bistå med blant annet:

 • Innhenting av tilbud. Herunder beskrivelse av oppdraget og utarbeidelse av tilbudsforespørsel
 • Evaluering av innkommende tilbud samt innstilling av tilbyder
 • Avklaring- og kontraktmøter med valgt tilbyder samt utarbeidelse av kontraktdokumenter
 • Utarbeidelse av planer og dokumenter for byggherrens HMS-ansvar
 • Deltakelse i møter med styret
 • Utarbeidelse av budsjett
 • Oppfølging på byggeplass med teknisk kontroll
 • Økonomioppfølging i utførelsesperioden
 • HMS-oppfølging
 • Avholde byggemøter inkludert referat fra møte
 • Overtagelsesforretning ved ferdigstillelse av prosjektet

Vi bistår også med oppfølging i reklamasjonsperioden.

BORI HMS

BORI HMS er en skreddersydd digital løsning for borettslag og sameier.

Det er styret i boligselskapet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle norske boligselskap pålagt å ha et system for oppfølging av HMS.

BORI HMS gir boligselskaper styring og oversikt i dette arbeidet. Vi hjelper med å sette opp løsningen, og tilbyr en rekke tjenester slik at boligselskapet får den oppfølging det er behov for.

logg inn BORI-HMS

 

Vedlikeholdsplaner

BORI VLP er et interaktivt, digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. På bakgrunn av tilstandsvurdering, som utføres av byggkyndig personell ved BORI Prosjekt, setter vi opp en 10 års vedlikeholdsplan, som oppdateres annen hvert år. Vedlikeholdplanen utarbeides i samarbeid med styret og boligselskapets forretningsfører.

Hva er en vedlikeholdsplan og hva er målet med planen?
En vedlikeholdsplan fungerer som et verktøy for et boligselskap og hjelper styret til å sette av økonomiske midler til fremtidige vedlikehold og utbedringer av boligselskapets bygningsmasse og utearealer.

Det antas at forventet levetid på et bygg uten noen form for vedlikehold er 35 år. En vedlikeholdsplan kan derfor anses som en investeringsplan hvor man gjennom periodisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen forlenger byggets levetid slik at byggets standard opprettholdes samtidig som bomiljøet blir ivaretatt.

Målet med en vedlikeholdsplan er å gi en oversikt og et kostnadsbilde på bygningsdeler med behov for repeterende vedlikehold eller utskiftning. I tillegg inneholder planen tiltak på bygningsdeler eller elementer med behov for umiddelbart vedlikehold eller utskiftning. Tiltak med umiddelbart behov for vedlikehold eller utskiftning settes opp i budsjettplanens førstkommende år, mens bygningsdeler med repeterende vedlikeholdsbehov føres inn i planen på bakgrunn bygningsdelens tilstand og forventet levetid. For boligselskaper som ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene oppført i planen de førstkommende årene, tilpasses planen i samråd med våre ingeniører slik at tiltakene flyttes til et senere år.

Vedlikeholdsplan som BORI tilbyr strekker seg over en 10 års periode. I planen ligger det informasjon om tidligere utførte vedlikeholdsarbeider og utskiftninger av byggets bygningsmasse og utearealer. Tiltakene som anbefales utført for bygningsdeler som har behov for vedlikehold og/eller utskiftning tar utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk samt andre relevante kilder med erfaringsdata om tiltak på bygningsdeler/-elementer, levetid og kostnader forbundet med ulike materialer og bygningsdeler.

 

KORTFATTET OM ARBEIDET OG OPPBYGNINGEN AV EN VEDLIKEHOLDSPLAN:

 • Befaring av eiendommens fellesanlegg, det vil si bygningsmasse og utearealer.
 • Registrering og vurdering av tilstanden til bygningen(e). Bygningsdeler blir undersøkt visuelt samtidig som det blir tatt enkle målinger der det er aktuelt.
 • På bakgrunn av registreninger utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapport inneholder en beskrivelse av byggets konstruksjoner samt tilstanden til byggets bygningsdeler.
 • For bygningsdeler som har behov for vedlikehold eller utskiftning, oppgis det konkrete utbedringstiltak samt årstall for når tiltakene skal utføres. Kostnaden på tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanens budsjett og er estimert på bakgrunn av en mengde- og kostnadsberegning.
Logg inn BORI VLP

 

Rehabilitering og vedlikehold

Tiden går – bygningsmassen eldes og har behov for vedlikehold, og beboernes behov endres. Dermed kan spørsmålet om vedlikehold og rehabilitering bli aktuelt. Vedlikeholdsarbeid som utføres for sent kan innebære store merkostnader og unødig store følgeskader.

Har styret tid, kapasitet, ressurser og den nødvendige kompetansen knyttet til økonomi, HMS og det tekniske til å følge opp større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter?

Å søke hjelp til planlegging og gjennomføring er en god løsning som vil kvalitetssikre prosjektet. Vi kan tilby styret hjelp til prosjekt- og byggeledelse. Dette gir trygghet for prosjektet, både når det gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi, samt at gjeldende lovverk følges.

Vi hjelper dere med ulikt omfang av rehabilitering:

 • Enkel vindus- og dørutskiftning
 • Tilleggsisolering og ny fasadekledning
 • Endring eller tillegg av tekniske installasjoner: balansert ventilasjon, alternative oppvarmingskilder som f.eks. vannbåren varme
 • Fornyelse av tak
 • Nye og/eller større balkonger
 • Våtromsrehabilitering: utskiftning av sluk, avløpsrør, overflater, bereder og armatur
 • Elektriske installasjoner: større kapasitet, nytt hovedinntak, stigeledninger, sikringsskap, myndighetskrav mht. elde, feil, mangler og brannfare
 • Betongrehabilitering: fasade, balkonger, parkeringsanlegg etc.
 • Utenomhus-arbeider: veier, plener, parkeringsplasser

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Teamleder Marie Stensvold sørger for at du blir kontaktet.